X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1387
Data Manipulation Language
استفاده می شود برای دسترسی، ایجاد ، ویرایش یا حذف داده های موجود از ساختار پایگاه داده. ساختار DML شامل پرسش و پاسخ از اطلاعات *SELECT* ، اضافه کردن سطح جدید *INSERT* ،ویرایش سطر های موجود *UPDATE* ، حذف سطر های موجود *DELETE*، اجرای یک شرط به روز رسانی و یا اضافه کردن عملگر *MERGE* ، دیدن برنامه های اجرایی اس کیو ال *EXPLAIN PLAN* و قفل گذاری یک جدول و دسترسی محدود آن به کمک *LOCK TABLE*

Data Definition Language
استفاده می شود برای تعیین،تغییر یا حذف موضوعات پایگاه و اجازه این کار. ساختار DDL شامل : ایجاد،ویرایش،حذف، تغییر نام موضوع مورد نظر *CREATE,ALTER,DROP,RENAME*، حذف تمام سطر ها از پایگاه بدون ساختار DROP به کمک *TRUNCATE* ، اجازه مدیریت دسترسی *GRANT,REVOKE*، بازرسی استفاده از پایگاه *AUDIT,NOAUDIT*، و اضافه کردن یک شرح در مورد موضوع *COMMENT*

Transaction Control
استفاده می شود برای گروه بندی ساختار DML در یک مذاکره تکی. استفاده این ساختار، شما می توانید ذخیره کنید تغییرات *COMMIT* یا تغییر شرح داده شده *ROLBACK* بر ساختار DML . همچنین شامل ساختار کنترل مذاکره سازنده یا نقطه گذاری شده (تائید شده) ،که این مذاکره برای برگشت به عقب *SAVEPOINT* و تعیین مشخصه هایی برای مذاکره *SET TRANSACTION* .

Session Control
استفاده می شود برای کنترل خصوصیات جلسه ایی کاربر . ساختار کنترل جلسه شامل : کنترل خصوصیات *ALTER SESSION* ، و فعال یا غیر فعال کردن نقش یا اثر *SET ROLE *.

System Control
استفاده می شود برای مدیریت خصوصیات پایگاه . این ساختار تنها یک شرط دارد در دسته بندی *ALTER SYSTEM*